Ngày 18 Tháng 02

  • Kết thúc Tổng Tu Nghị lần 26 dòng Nữ tỳ Thánh Thể, đây là Tu Nghị lần cuối cùng ở Paris (1962).

CẦU NGUYỆN CHO CÁC CHỊ

Sr Anastasie Borel – Canada († 1926)
Sr Marie Arthur Bergeron – Canada († 1968)
Sr. Gabrielle Mad. Bourbon – France (†1984)
Sr. Béatriz de Castro – Brési († 1987)