Ngày 17 Tháng 5

Ngày 17 Tháng 5

Chúng ta phải sống thế nào đây ? Có một cuộc sống ơn sủng và một cuộc sống  tự nhiên. Cần phải hồi tâm để nghe lời của Thánh Linh, để Người tỏ hiện cho ta con đường, hành trình. Chúa Thánh Thần sẽ lo lắng những điều nhỏ bé trong ta. Hết mọi tư tưởng tốt đều bởi Người mà đến, đó là những chi tiết của thần linh, của Sự Quan Phòng Thiên Chúa trong ta.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Tu sĩ Thánh Thể 35,3)