Ngày 17 Tháng 02

Ngày 17 Tháng 02

  • Mẹ Marguerite và các chị vĩnh khấn đọc lời Dâng Hiên Thánh Thể theo công thức nhận từ Roma (1874).