Ngày 16 Tháng 4

Ngày 16 Tháng 4

“Đây là ngày Chúa đã dựng nên, chúng ta hãy hân hoan mừng rỡ trong ngày đó” (Tv 117:24). Những lời này được Chúa Thánh Thần đặt trên môi miệng của Giáo Hội trong ngày khải hoàn của Đấng Cứu Thế, ngày Người sống lại.

 (Thánh E-ma)