Ngày 16 Tháng 4

  

 

 

 

 

Ai sống giây phút hiện tại là sống với Thiên Chúa.
Ai nắm giây phút hiện tại là nắm được tất cả.

(St Têrêsa Avila).

   

 

 

 

                                                            

          

     

      

        

         

.