Ngày 15 Tháng 12

“Chúng ta phải thực hành suy niệm với lòng đạo đức, vì khi tiến lên trong đời sống nội tâm, nhất là phải nhìn vào tình mến : lúc đó hãy bỏ đi những  suy luận của trí óc, hãy hiểu rõ rằng một ý tưởng dở dang nếu không đi vào trái tim tình yêu, đừng tìm nói nhiều với Chúa hơn là cảm nghiệm  điều ta nói về  Người”.

  (Cha Thánh E-ma)     

 

.