Ngày 15 Tháng 01

 

“Cần làm sinh động lại lòng tin bằng tình yêu, và tình yêu qua lò lửa thần linh là Thánh Thể”.

  (Cha Thánh E-ma)