Ngày 14 tháng 3

Ngày 14 tháng 3

Cộng đoàn Chicotimi dọn đến ngôi nhà chính thức ở Avenue Saint-Sacrement (1906).
CẦU NGUYỆN CHO CÁC CHỊ
Sr. M. Gebhard de Seyffertitz – France († 1939)
Sr. Clécia Gonçalves Franco – Brésil († 2012)