Ngày 17 Tháng 02

 

 

 

Niềm vui, sự thỏa thích, hạnh phúc đó sẽ là tình trạng tự nhiên của các con, nếu các con sống nó cách sâu xa hơn nữatrong lòng từ ái của Người, nếu các con tự ý vào sống trong tình yêu.”

 

 (Cha Thánh E-ma)       

 

 

 

 

.