Ngày 10 Tháng Mười

Ngày 10 Tháng Mười

 

 

“Thiên Chúa không cho ta những năm hay những ngày dài, chúng ta chỉ có cho ta xử dụng giây phút hiện tại mà thôi”.

(Cha Thánh E-ma)