HIỆP THÔNG CẦU XIN ƠN CHÚA THÁNH THẦN.

Quý chị em Nữ tỳ Thánh Thể cùng hiệp lòng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần cho cuộc Tu Nghị Tỉnh đang diễn ra từ ngày 16/5/2020 đến 23/5/2020.

Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa chúc lành cho Tỉnh Dòng chúng ta, và tha thiết xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn quý thành viên Tu nghị nhận ra thánh ý Chúa để tìm ra những đường hướng cho Tỉnh Dòng trong hành trình mới. Xin Đức Mẹ Thánh Thể và Cha Thánh Tổ phụ Eymard cầu bầu cho Tỉnh Dòng chúng ta.