Ngày 02, Tháng Năm

  

Ta chỉ biết một quân nhân xuất sắc trên bãi chiến trường, một nhân tài với công trình nghệ thuật, một lòng sốt sắng thật trong thử thách. 

(Cha Thánh Eymard)