Ngày 9 Tháng 2

Hỡi các con, chẳng có gì trọng đại cho bằng phép Thánh Thể! đem đối chiếu tất cả các việc lành của thế giới với một lần rước lễ nên, các con sẽ thấy chẳng khác nào một hạt bụi trước một quả núi.(Cha sở họ Ars)