Chúc Mừng Bổn mạng Cộng Đoàn Hiền hoà và lớp Thỉnh viện

Ngày 01 tháng 10

LỄ THÁNH TÊRÊXA HÀI ĐỒNG

XIN CHÚC MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN HIỀN HOÀ

LỚP THỈNH VIỆN

Chị Giám Tỉnh Têrêsa Anh Đào

Và tất cả chị em Têrêsa