Chúc Mừng Bổn mạng Cộng Đoàn Dakmil và Lớp Đồng Hành 10

Ngày 22 tháng 8

 

ĐỨC MARIA TRINH VƯƠNG

BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN ĐAKMIL

BỔN MẠNG LỚP 10