Ngày 15 Tháng 11

  

 

“Rất nhiều anh em chúng ta đã đạt đến điều đó, các ngài đi trước ta và để lại những gương mẫu như những con đường  mở ra cho ta, và nâng đỡ chúng ta bằng lời cầu nguyện của các ngài”.

(Cha Thánh E-ma)

 

.