L Ạ Y  T R Ờ I , X I N  Đ Ổ  M Ư A  S Ư Ơ N G

Lạy Trời, đổ nước trên tôi
Khát khô, cành rụng, đồng phơi mấy mùa
Ngày ngày, ra đứng,mong mưa
Thấy cơn giông giục chiều đưa mây về

Tưởng Người trong luỹ hoa, nghe
hạt Xuân lẫn với hạt Hè sinh sôi
Lạy Trời, đổ nước trên tôi
Khi soi mình dưới giếng khơi, ngọt lành

Tôi nhìn tôi giữa trong xanh
Tôi heo may, tựa chỉ mành treo chuông
Xin Người thả hết trăm muôn
Cho thơm tho cả mười phương nắng đầy

Tôi nhìn tôi, khuất quanh đây
Xanh rêu cổ mộ, từng ngày oan khiên
Lời kinh thầm thĩ dâng lên
Cái thân xác đất vật hèn, Chúa ôi

Lạy Trời, đổ nước trên tôi
Khôn thiêng,một giọt đầy vơi, cũng là
Tiếng mừng của trẻ lên ba
Trong veo, hồ thuỷ, ba toà ngát hương

Mai, về đồng cỏ tinh sương
Ngắm bông sim nở giữa vườn hằng Xuân.

Francis Assisi Lê Đình Bảng.