GIÁO LÝ THÁNH THỂ (Phần I, Câu 39-43 ).

LM Đaminh Nguyễn Phúc Thuần, SSS.

Phần I. Bí Tích Thánh Thể Là Gì?

Chương 5. Thánh Thể Là Hy Lễ. + Câu 39 – Hy Lễ Là Gì? 

Theo nghĩa Kinh Thánh, Hy Lễ là một hành vi tôn thờ Thiên Chúa, được thực hiện qua việc hiến dâng lên Ngài một lễ vật, và lễ vật này thường phải được hủy đi để chuyển sang lãnh vực siêu nhiên của Thiên Chúa.

+ Câu 40 – Kinh Thánh đề cập đến những loại Hy Lễ nào? 

Kinh Thánh đề cập đến ba loại Hy Lễ chính sau đây:

a- Hy Lễ Thượng Hiến.

b- Hy Lễ Kỳ An.

c- Hy Lễ Đền Tội.

+ Câu 41- Hy Lễ Thượng Hiến là gì?

Hy Lễ Thượng Hiến là Hy Lễ mà tế vật là một con bò, hoặc con chiên, hay con dê, được đưa lên bàn thờ, rồi hỏa thiêu đi, để khói của lễ vật tỏa lên trước ngai Thiên Chúa. Tế vật phải được hỏa thiêu hoàn toàn, nghĩa là phải được hiến dâng trọn vẹn và không thể phục hồi lại được. (Lv 6, 1-6)

+ Câu 42- Hy Lễ Thượng Hiến có những giá trị nào? 

Ban đầu, Hy Lễ Thượng Tiến là lễ hy sinh để cảm tạ (1Sm 6,14) và cầu xin (1Sm 7,9); Sau đó sách Lêvi thêm vào một giá trị khác là giá trị đền tội. 

+ Câu 43- Hy Lễ Kỳ An là gì? 

Hy Lễ Kỳ An là hy lễ hiến dâng một con vật như Hy Lễ Thượng Hiến. Nhưng trong Hy Lễ Kỳ An, tế vật được chia làm ba phần: một phần dành cho Thiên Chúa, một phần dành cho các tư tế, và một phần dành cho những người dâng lễ:

– Phần dành cho Thiên Chúa, thì được hỏa thiêu hoàn toàn.

– Phần dành cho các tư tế, thì các tư tế được hưởng dùng. – Phần dành cho những người dâng lễ, thì sau khi được âng trên bàn thờ, mọi người cùng nhau chia sẻ trong bữa tiệc thân ái. (Lv 7,11-15)