Ngày 6 Tháng 4

  

Phải nhớ rằng: khi gọi Thiên Chúa là Cha, chúng ta có bổn phận sống như con Thiên Chúa.

(Thánh Syrianô)