Ngày 5, Tháng 6

  

 

 Bônifaciô (Giám mục Tử đạo).

“Can đảm lên, khí giới này (thế gian) không làm gì được linh hồn”.

(St Bônifaciô)