Ngày 31 Tháng 01

(Thánh Tôma Aquinô) .”Thánh Tôma viết rất hay, nhưng nhất là vì ngài viết bên Thánh Thể và Thiên Chúa nói  với Ngài : Tôma, con viết rất hay, vậy con muốn Ta ban cho con phần thưởng nào ? Lạy Chúa, không gì khác hơn là chính Chúa.

   

(Cha Thánh E-ma)       

 

.