Ngày 31 Tháng 01

  (Thánh Tôma Aquinô) .Thánh Tôma viết rất hay, nhưng đặc biệt là vì ngài viết bên Thánh Thể và Thiên Chúa nói với Ngài: Tôma, con viết rất hay, vậy con muốn Ta ban cho con phần thưởng nào? Lạy Chúa, con không xin gì khác hơn là chính Chúa.

   (Cha Thánh E-ma)       

 

 .