Ngày 29 tháng 3

Ngày 29 tháng 3 – Khi một người nhận được ơn thu hút, họ không thể nghi ngờ được, như một người không thể nghi ngờ sự hiện hữu của mặt trời khi ở dưới tia sáng, cũng thế khi Thiên Chúa tỏ hiện ý muốn của Người bằng ơn thu hút, ơn đó như mặt trời mang hai yếu tố của nó là ánh sáng và sức nóng, hay nếu chị em yêu thích hơn nữa, đó là ánh sáng và lửa tình yêu.
(Bài giảng của Cha E-ma cho Nữ tỳ Thánh Thể 185,1)