Ngày 27, Tháng 6

  

 Thánh Cyrillô Alexandria

Việc đền tội được coi là đầy đủ khi chúng ta làm theo ý của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, nghĩa là theo thánh ý Chúa, bằng cách tuyệt đối vâng lời.

(St Maximilian Kolbe)