Ngày 27 Tháng 01

 

  “Hết mọi Kitô hữu đều là tông đồ, cần phải có lòng nhiệt thành với việc tông đồ, và mỗi người phải là tông ồ tùy theo  vị trí của mình”.

  (Cha Thánh E-ma)       

 .