Ngày 26 Tháng 3

  

 

Thiếu đức yêu thương kẻ thù nghịch, không thể vào được Nước Trời”.

(St Laurensô JusHanô)