Ngày 25 Tháng 3

  

 

Chúa không xét đến việc làm bằng xét đến tình yêu khi làm việc”.

(St Têrêsa Avila)         

                                                            

          

     

      

        

         

.