Ngày 24 Tháng 3

  

 

Người tôi tớ thật của Chúa Giêsu lãnh nhận mọi sự và làm nhiều và nói ít.

(St M.Mad.Pazzi)         

 

 

                                                            

          

     

      

        

         

.