Ngày 21 Tháng 12

   “Hồi tâm thánh là ở trong Thiên Chúa, đó là sức mạnh của linh hồn tập trung hoàn toàn vào Chúa, để không bất xuất và bất nhập vào nội tâm bất kỳ điều gì! Xin Thiên Chúa cho con ơn trên mọi ơn đó!”

  (Cha Thánh E-ma)     

 

.