Ngày 20 Tháng Bảy

Ngày 20 Tháng Bảy

Lạy Chúa, Ngài đã cho con đức tin để con gọi đến Ngài, đức tin mà Ngài đã hưng chấn lên trong con nhờ tính nhân loại của Con Ngài, nhờ việc làm của Đấng loan báo về Ngài   

 

Thánh Augustinô