Ngày 20 Tháng 8

 

 

Thánh Bernađô Viện Phụ.

Tình yêu tự mình đủ cho mình, tự mình và vì mình đem lại niềm vui.

(Thánh Bernađô)    
    
     
 
          

  .