Ngày 19 Tháng Bảy

Ngày 19 Tháng Bảy

 

 

“Ngài đã dựng nên chúng con để hướng về Ngài, và tâm hồn chúng con không nghỉ ngơi cho đến khi nghỉ yên trong Ngài” 

 Thánh Augustinô