Ngày 17 Tháng 12

  “Cần biết nghe, hãy đưa mọi vấn đề vào nội tâm, đừng để mất một lời nào, suy niệm thành tựu nhất là chính suy niệm với thinh lặng nội tâm. Hãy ở lại trong thinh lặng, đó không là gì khác hơn thực hành hồi tâm, như Samuel : Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang nghe [1 S 3, 9]. Nhưng Thiên Chúa sẽ không nói nếu nếu linh hồn hời hợt với nhiều chuyện, và Người không luôn nói bằng lời, nhưng bằng tư tưởng bằng tình cảm”

(Cha Thánh E-ma)   

 

.