Ngày 16 Tháng 3

 

 

 

 Chỉ nên nói, khi nói sinh ích lợi hơn im lặng”.

(St Giêgôriô thành Nysse).           

      

        

         

.