Ngày 15, Tháng 6

  

 

Trên đời này, chúng ta chỉ có thể làm việc cho Chúa với một tay, vì tay kia phải bám víu không thì chính chúng ta sẽ rơi  ngã.

 (Thánh Maximilian Kolbe)