Ngày 15 Tháng 11

 

“Rất nhiều anh em chúng ta đã đạt đến được lòng thương xót Chúa hướng dẫn, các ngài đi trước ta và để lại những gương mẫu như những con đường mở ra cho ta, và nâng đỡ chúng ta bằng lời cầu nguyện của các ngài.”

(Cha Thánh E-ma)           
      
       .