Ngày 14 Tháng 9

 

 “Hãy vui mừng trong Chúa Giêsu, trong ánh mặt trời của Người, trong tự do và lòng nhân ái thần linh”. 

(Cha Thánh E-ma)           
 
    
      

  .