Ngày 12 Tháng Chín

Ngày 12 Tháng Chín

 

   “Không bao giờ nghĩ tới hoặc vận động để nhận chức vụ cao, vừa có danh tiếng, vừa nhiều bổng lộc, trái lại nếu bị đặt vào chức vụ quan trọng và nguy hiểm, hãy bình tĩnh, phó thác, vâng theo ý Chúa, ý các bề trên và ban cố vấn. Học hành hay hành động
đừng bao giờ nhằm chức vụ cao, để khỏi mất công nghiệp, mất những đức tính vững chắc, mất sự “bình an của Thiên Chúa, bình an vượt lên trên mọi hiểu biết” (Pl 4,7).

ĐTC Gio-an XXIII