Ngáy 10 Tháng 9

 

 “Hãy sẵn sàng cho đi tâm trí, ý chí, bàn tay các con cho tha nhân, nhưng hãy giữ tự do với mọi tạo vật và mọi công việc trần thế, vì đó là đền thánh của tâm hồn các con, vì đó là nơi Thánh trên hết mọi sự thánh của Thiên Chúa và của các con, là nhà tạm nơi duy Thiên  Chúa ngự trị“. 

(Cha Thánh E-ma)
 
    
      

  .