Ngày 06 Tháng Mười

Ngày 06 Tháng Mười

 

  (Thánh Brunô) “Một dòng tu không thể hiện hữu mà không có một tinh thần, đó là ơn đến từ Thiên Chúa. Đó là lý do các con thấy mỗi dòng tu đều có một tinh thần phân biệt dòng tu này với dòng tu khác: tu sĩ dòng Tên là tinh thần vâng phục, với khát vọng sâu xa về vinh quang Thiên Chúa; một tu sĩ Chartreux khác hẳn, đó là thinh lặng hồi tâm và cô tịch, hết mọi tu sĩ dòng Chartreux đi vào tinh thần đó, và mọi người như một, nhìn thấy một người là thấy được mọi người, đó là sự hiệp nhất.

  

(Bài giảng của Cha E-ma cho Nữ tỳ Thánh Thể 360,2)