Ngày 04 Tháng 11

 Ta chỉ chết có một lần, cần làm cho lần nầy biến thành một công trình, dĩ nhiên phải chuẩn bị suốt đời cho bước đi lớn từ đất đến trời. Ai sống tốt sẽ được chỗ tốt cho cái chết. Cây nghiêng sẽ ngã. Thánh Kinh có nói : Hãy nhớ đến đích cùng rồi các ngươi sẽ không phạm tội

(Cha Thánh E-ma)     

 

 

.