Ngày 02 Tháng 7

Ngày 02 Tháng 7

“Hãy để Chúa Thánh Thần hoạt động và xây dựng Giêsu trong ta. Hãy để bàn tay Thần Linh Người nhào nặn ta như miếng sáp mềm nhận lấy mọi dấu ấn. Khi các bạn hiệp lễ, cầu nguyện, hãy cám ơn với Chúa Thánh Thần. Một mình, ta bất lực hoàn toàn. Muốn vượt khỏi sự trợ giúp thần linh đó, sẽ là tự mãn, tự phụ. Hãy chuẩn bị với Chúa Thánh Thần. Hãy sống lễ Hiện Xuống liên lĩ nơi các bạn”.

(Bài giảng của Cha E-ma cho Giáo dân 31,2)            

 .