Nếu không có Bí tích Thánh Thể Thần linh thì chắc hẳn không có hạnh phúc trên trần gian này và cuộc sống không thể chịu đựng nổi. Khi chúng ta rước lễ tức là chúng ta rước lấy niềm vui và hạnh phúc cho mình.