GIÁO LÝ THÁNH THỂ (Phần I, Câu 50-51).

LM Đaminh Nguyễn Phúc Thuần, SSS.

Phần I. Bí Tích Thánh Thể Là Gì?

Chương 5. Thánh Thể Là Hy Lễ.

+ Câu 50 – Cái chết của Chúa Giê-su là Hy Lễ Đền Tội thế nào? 

Cái chết của Chúa Giê-su là Hy Lễ Đền Tội, vì Tế Vật đã hy sinh mạng sống mình để đền thay tội lỗi trần gian: ”Đây là chén máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.”(Mt 26,28)

Thánh Gioan cũng quả quyết: ”Chính Đức Giê-su Ki-tô là của lễ đền bù tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng còn tội lỗi cả thế gian nữa.”( 1Ga 2,2)

+ Câu 51 Hy Lễ của Chúa Ki-tô gồm những đặc điểm nào?

Hy Lễ của Chúa Ki-tô là: 

a- Hy Lễ hoàn hảo.

b- Hy Lễ duy nhất và vĩnh cửu.

C- Hy Lễ đẹp lòng Thiên Chúa.