Ai tín

Trong tình hiệp thông, xin cầu nguyện cho:
ÔNG CỐ  GIUSE PHAN ĐỨC LINH
Là thân phụ của Dì Maria Phan Thị Bích Dung.