Ngày 14 Tháng 3

 

 

  Việc nhớ đến Chúa hằng luôn hiện diện sẽ khoá kín linh hồn, không cho tội lỗi xâm nhập vào”.

(Thánh Giêrônimô)      

          

.