Ngày 7, Tháng 6

  

  

“ Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã thương cho con ngụp lặn trong kho tàng kiến thức , thì xin Chúa cũng cho con được khiêm tốn bước theo Chúa, Đấng khôn ngoan và thánh thiện tuyệt đối và khiêm nhường tuyệt đối. Lạy Chúa, xin đừng để con bỏ Chúa bao giờ”

(Thánh Bê-đa)