Ngày 15 Tháng 4

  

 

“Bỏ cầu nguyện là tới ngày tận số”.

 (St Augustinô)                

   

                                                           

          

     

      

        

         

.