Ngày 13, Tháng Năm

  

 

Đức Mẹ Fatima.

Đức Mẹ quyền phép là ơn Chúa ban, nghĩa là Thiên Chúa quyền phép vô cùng, phán một lời là liền có hết mọi sự, còn Đức Mẹ quyền phép vô cùng, chỉ xin một tiếng thì liền có mọi sự.

(St Anphongso).