Ngày 1 Tháng 11

Lễ các Thành Nam Nữ

Nào! Chúng ta hãy đi lên trời ! Hãy xin sự can đảm của các Anh Chị em của chúng ta lòng can đảm của các ngài, chúng ta vẫn có khí cụ của các ngài. Chúng ta là cả một đoàn binh mặt trận mà không là một cuộc rước”. 

 (Cha Thánh E-ma)       

      
       .